On Sale At okanaganconnector.com!

Star Trac V Bike


Star Trac V-Bike Spares Kit | Seat, Handlebar Grips, Bottom Bracket, Brake Pad..

$35.00


Star Trac V-Bike spinning bike

$249.00


Star Trac V-Bike Indoor Cycle Version 1

$395.00


Star Trac V-Bike Indoor Cycle Version 2

$425.00